Skip to main content

Arbeidsrett

Oppsigelse i prøvetid

Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Aldersgrenser i arbeidslivet

Reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere om det er behov for å avvike fra hovedregelen om 72 års aldersgrense. Vi har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.

Ansatte i offentlig sektor

Arbeidsforholdet til ansatte i staten reguleres dels av arbeidsmiljøloven og dels av statsansatteloven, mens arbeidsforholdet til ansatte i kommunal sektor reguleres fullt ut av arbeidsmiljøloven.

Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger

Ferie og feriepenger i arbeidsforhold reguleres av ferieloven. Loven gjelder for «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste», det vil si arbeidstakere. Formålet med loven er å sikre at arbeidstakere får årlig ferie og feriepenger.

Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering i arbeidslivet vil i de fleste tilfeller være en byrde for vedkommende som utsettes for diskrimineringen. Videre kan påstander om trakassering innebære en belastning for virksomhetens omdømme. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på det nærmere innholdet i forbudene mot forskjellsbehandling.

Immaterielle rettigheter i arbeidsforhold

Arbeidsgiver får ikke nødvendigvis rett til det ansatte skaper på jobben. Arbeidsgivere som ønsker å sikre seg slike rettigheter bør dermed sørge for å avtaleregulere dette.

Konkurransebegrensninger

For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.

Krav til arbeidsmiljø - HMS

Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.

Nedbemannning

I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker. I nedbemanninger treffes det er rekke avgjørelser som må være saklige. 

Permittering

Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftsbehov. Permittering innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker midlertidig fritas fra sine sentrale forpliktelser i arbeidsforholdet; arbeidstaker fritas midlertidig for sin arbeidsplikt, samtidig som bedriften fritas for sin lønnsplikt i en nærmere bestemt periode.

Sluttavtaler

Uvhengig av om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en sluttavtale (fratredelsesavtale).

Trygd og sosiale rettigheter

Det er en nær sammenheng mellom de arbeidsrettslige reglene og en rekke trygderettslige spørsmål. Kunnskap om trygdesystemet er derfor en viktig forutsetning for arbeidsrettslig rådgivning.

Virksomhetsoverdragelse

Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillingene i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo